Потомки Shkoda Oldbluz

Помёт K / Litter K

Rascoon Elf
Rascoon Elf
Shkoda Oldbluz
Shkoda Oldbluz

Oldbluz Kalinka
Oldbluz Kalinka
Oldbluz Kupava
Oldbluz Kupava

Помёт F / Litter F

Gusar Crystal Fire
Gusar Crystal Fire
Shkoda Oldbluz
Shkoda Oldbluz

Oldbluz Fleur de Lys
Oldbluz Fleur de Lys
Oldbluz Freyja
Oldbluz Freyja
Oldbluz Flamenco
Oldbluz Flamenco